Podmínky užití webu

Právě se nacházíte na webu wptip.cz, který je k dispozici zdarma. Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda na tomto webu jen čtete informace nebo na něm diskutujete, je nutné řídit se níže uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Cookies

V případě, že má návštěvník internetových stránek ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovávají se pro účely analýzy návštěvnosti záznamy z cookies umístěných na těchto internetových stránkách.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").  Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webu.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech společnosti. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu výše uvedeným.

Webové stránky – serverové logy

Při návštěvě našeho webu zpracováváme následující serverové logy: otevíraná stránka našeho webu, http kód odpovědi, vaše IP adresa, typ vašeho prohlížeče. Tyto informace ukládáme výhradně na našich serverech, a to maximálně po dobu jednoho roku a pouze z bezpečnostních důvodů.

Registrace na webovém rozhraní

Na webu se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení nebo přezdívku a kontaktní email. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba přístupové jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Vezměte na vědomí, že máme právo jakýkoliv uživatelský účet bez náhrady zrušit, zejména pokud prostřednictvím dotyčného účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při registraci na tomto webu nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webu dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace na webu nebo při používání diskuzního fóra. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a emailová adresa.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webu, je IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na web, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní diskutujete nebo ne.

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webu.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webu a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu maximálně tří let. Odesláním dotazu nebo registrací na webu souhlasíte, ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou kontaktního formuláře na webu.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně tří let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci), když tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, a dále právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dozor na ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Autorská práva

Texty na tomto webu jsou chráněny autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno zpřístupňování textů umístěných na webovém rozhraní.

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Ostatní informace o využívání webu

Neodpovídáme za škodu způsobenou při užívání tohoto webu, včetně případné škody vzniklé při využívání informací a postupů zveřejněných na tomto webu, škody způsobené poruchou webu a počítačovými viry.

Upozorňujeme na to, že kliknutím na některé odkazy na tomto webu může dojít k opuštění webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, za které neneseme odpovědnost.

Při užívání webu nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní.

Pokud se při užívání webu dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která jí Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.